Hãy nhập sự phân vùng ảo và nghiệm thực hiện một điều khiển driver’s operations tại các lần đầu tiên của realism possible. Zusi 3 Aerosoft Edition is a training simulation for PCs, the version of professional is also being used in railway companies for engine driver training purposes. It features faithful track recreations, authentic driving and braking behaviors, signalling prototypes and timetables, as well as various variants of the train protection systems PZB and LZB. Zusi 3 Aerosoft Edition is especially suitable for ambitious hobby train drivers. Đang lấy thông báo các chuỗi này này có thể sử dụng với hai assistances – cho tùy chọn, bắt đầu và tiếp tục người dùng, không thể đặt các sự bảo vệ thiết bị bảo vệ cho sự học học curve.

Video Hướng Dẫn (Giới Thiệu)

Facebook Comments